Avís Legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FLICK HOCKEY SL informa de les següent dades:

1.- TITULAR WEB

El titular d'aquesta pàgina web és FLICK HOCKEY SL, amb CIF B66773995, denominació comercial FLICK HOCKEY i domicili social al Carrer Periodista Grané, 71, Terrassa, 08226 Barcelona. La direcció de correu electrònic de contacte de l'empresa és admin@flickhockey.com.

FLICK HOCKEY SL figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.flickhockey.com, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2.- OBJECTE

A través d'aquest lloc Web, FLICK HOCKEY SL ofereix el seus servei buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant l'accés a la utilització dels nostres serveis i guiant-los als passos que deuen seguir a la navegació.

3.- POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de FLICK HOCKEY SL, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d'aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de FLICK HOCKEY SL.

Des de la pàgina on s'introdueix l'enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FLICK HOCKEY SL, les seves empreses associades o treballadors, ni s'indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l'enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L'existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d'aquestes pàgines, per tant, FLICK HOCKEY SL no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l'usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement de FLICK HOCKEY SL, mitjançant la direcció de correu admin@flickhockey.com.

4.-CONDICIONS D'ÚS

La utilització de la pàgina com a Usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal, política de privacitat i condicions d'ús. Si l'usuari no estigués conforme, s'abstindrà d'utilitzar-la. L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els seus continguts d'acord amb la legislació vigent, l'avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al que tingués accés a la seva condició d'usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en aquesta pàgina són propietat de FLICK HOCKEY SL o, en tot cas, de tercers que han autoritzar el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades maques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts.

6.- XARXES SOCIALS OFICIALS

El prestador de serveis de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials de FLICK HOCKEY SL amb CIF B66773995 i domicili aCarrer Galileu 178 de Terrassa, 08224 Barcelona. Per a qualsevol consulta, l’usuari podrà dirigir-se aquesta adreça o bé al correu electrònic admin@flickhockey.com.

L’accés i ús d’aquestes pàgines comporta l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privacitat detallada a continuació i es completa amb la política i les normes de les plataformes de cada xarxa social.

Condicions d’ús de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials

Si us plau, llegeixi la Política de privacitat de les xarxes socials a les que accedeixi, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuaris de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials.

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 • Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Quan l’usuari accedeix o utilitza les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment d’allò establert a les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials no està permès a menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació amb d’altres usuaris.

L’ús per part de l’usuari de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY no poden tenir finalitat econòmica ni comercial.

L'usuari està obligat a fer un ús raonable de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials i el seu contingut, segons les possibilitats i fins pels quals està dissenyat, segons els usos i costums, moral, legislació i normes publicades per les xarxes socials. L'usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, referències o contingut de qualsevol tipus que comuniqui, transmeti, faci disponible o exposi a través de les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials

FLICK HOCKEY SL no es fa responsable del contingut publicat per l'usuari i declara expressament que no s'identifica amb cap de les opinions que els usuaris puguin publicar a les pàgines oficials de FLICK HOCKEY a les xarxes socials, les conseqüències de les quals es farà totalment responsable l'emissor.

7.- DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

FLICK HOCKEY SL inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d'un lloc web corporatiu. FLICK HOCKEY SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir de l'accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris.

 • En qualsevol cas, FLICK HOCKEY SL no és responsable de:
 • El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
 • La continuïtat dels continguts.
 • L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització del continguts com a la descàrrega.
 • Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que es pugui tenir accés des de les pàgines webs dels que és titular.
 • El major o menor rendiments dels continguts de la pàgina web
 • Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
 • Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
 • El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
 • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
 • L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs als que els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

FLICK HOCKEY SL ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament.

FLICK HOCKEY SL pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat.

FLICK HOCKEY SL no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, FLICK HOCKEY SL durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica.

8.- LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ FLICK HOCKEY SL

es reserva el dret d'introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l'ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d'aquests termes i condicions. Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà en aquests últims.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d'aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels diferents serveis d'aquest lloc Web

El no exercir o executar, per part de FLICK HOCKEY SL de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia de la mateixa, excepte que reconegui per escrit per la seva part. La relació entre l'usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l'arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit.